دسته‌ها
کتاب‌های نثر ویژه

کتاب سیمای انسان دلسوز به خویشتن

انسان دلسوز به خویشتن

برای دانلود کتاب «سیمای انسان دلسوز به خویشتن» روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

سخنی با دلسوزان
استشعار، فصلی ممیزّ
آرمان شناسی
هدفدانی و هدفداری
برخی پیامدهای آرمانگرائی
شجاعت گزینش
هراسدانی و هراسداری
زمینه شناسی
آرمان تراشی
شایست ـ نشایست
موضع شناسی
سود شناسی
آفرینشگری
تجربۀ آزادی
خود مطلق سازی
تلاش افزائی
مسئولیت گرائی و مسئولیت محوری
توقع شناسی
پیوندخواهی
مهرورزی
شکوفائی و زایندگی
خودپروریِ معنیدار
ویژگیهای آموزش و پرورش معنیدار
اوجگرائی و اوج پروری
شکوفاگری
انگیزه بخشی
افزایش تنشهای استعلائی
تقویت آرمانگرائی
آیینه داری از کُلیت زندگانی
خودباوری
ابداع خویشتن و نه تقلید از…

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان

سرآغاز فاجعه جدید در افغانستان

برای دانلود کتاب سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

تذکری بر چاپ دوم
هفتم ثور زمینۀ رسوائی استکبار شرق
روس، در سایۀ پیروزی های هفتم ثور
هفتم ثور هشداری دیگر…
نگرشی بر رویداد هفتم ثور- مقدمه
پیشینۀ تاریخی
اما نخستین مسئله
اما مسئلة افغانستان
رويداد هفتم ثور
قرآن و روح سياست اسلامي
مواضع استكبار در برابر اسلام
رازي از راه

Save

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب طلوع انقلاب اسلامی افغانستان

طلوع انقلاب اسلامی افغانستان

برای دانلود کتاب طلوع انقلاب اسلامی افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

تذکری بر چاپ دوم
ویژه نامۀ 24 حوت قیام خونین هرات
پیامدهای 24 حوت
نگرشی به قیام روز 24 حوت – پیش در آمد
کلید یک راز
مرگی در پوچی
میوۀ زهرآگین
توسل به پوچی
طلوع شکوفائی
میوۀ ایثار
به بهانۀ 24 حوت رابطــۀ انقلاب و ارزشها – مؤلفه های انقلاب
برهانی بکر
راهی دیگر
24 حوت و اصل رشد و گسترش ارزشها
حق پرستی
نمایش هویتی ربانی
کفرستیزی و مؤمن نوازی
رویکرد به ابزارهای ارزشی و معنوی
آزادگی و آزادگرایی
تعاونی همه جانبه
گسترش زمینه های عبادی
شکیبی شکّرین
24 حوت از هم پاشندۀ توهمات استکبار
سوم حوت فریادی بشکوه برفراز کاخ قدرت

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب دریچه‌ای بر تمدن معنیدار

دریچه ای بر تمدن معنیدار

برای دانلود کتاب دریچه‌ای بر تمدن معنیدار روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

حرفی از هزار
فصل اول- جوانان و مشکل شناخت تمدن
فن سالاری و استعمار فرهنگی
یکم ـ عدم شناخت عمیق انسان
دوم ـ نداشتن نظام ارزشی والا
سوم ـ رویگردانی از شریعتی کامل و تحریف نشده
چهارم ـ تساهل دفاع ناپذیر ارزش گریز
مأموران تغییر
تحریف مقوله ها
بی طرف جا زدن
فصل دوم – ارمغان دیدگاهها
تمدن امری انسانی است
وجوه تشابه و تمایز
زیر مجموعه های وجوه تشابه و تمایز (الف – هاء )
مؤلفه ها، ابزار و…
تمدن و پیوندهای معنیدار
ریشه ها و سرمایه ها
لوازم کشف تمدن
تلاشی رسواگر
نگرشی فرارونده
تمدن تنها… نیست
جهتِ تمدنِ معنیدار و…
فصل سوم-انسان در فن سالاری
سیمای انسان در فن سالاری
ماده گرائی
بی تقدسی
ارزش گریزی
بی معنائی
توسعۀ ابزار محور
تمرکز و تکاثر زدگی
عاطفه زدائی
آزادی ستیزی
پاینده ستیزی
مرگ محوری
ویرانگری
اشاراتی هراسبار- دیانت گریزی
انهدام نظام ارزشی
در سوگ معنا
پرستش ابزار
تقلا برای مردن
پیامدهای فن سالاری
حیاتی منطق گریز
معنویت گریزی
انسان ستیزی
شبکه ای از بدبختی
دلمردگی
غربت معنوی
ابزارسالاری
عقل ستیزی
تعهدگریزی
خود فریبی
سرکوب گری
تحمیل و تشدید نیاز نماها
بیگانگی و درماندگی
کمیت زدگی
خود ویرانگری
بی ارج سازی خود
سنجش گریزی
علالتِ عقلانی ـ ارزشی
تشدید تعارضها
تقلب و بدل تراشی
غفلت پروری
کودک منشی
احساس بی متکائی
تدنّی
عاطفه ستیزی
بی تمیزی
بی غیرتی
نوعی قوا دیگری
مکانت زدائی
تلاشی و زوالی شرمبار
فصل چهارم – اعترافی حسرت جوش
نمائی محرم جوی
راهی برکتبار
گوهر تمدن و آیات قرآنی
اول ـ فراخوانیهای قرآن
دوم ـ مؤمن و سرمایه های وجودیش
سوم ـ پیامدهای ایمان
سنن ثابت و دورانی بودن تمدن
یکم ـ رشد مادی و ظلم
دویم ـ مکر و…
سیم ـ ستمی اعترافبار
چهارم ـ کفر و کفران
عشق و تمدن
روایات و گوهر تمدن
پیام هدایت
برترین، بهترین و… ترین کارها
برترین و… ترین آدمیان
عواملِ هلاک و تلاشی
یکم ـ دورۀ حضرت نوح (ع)
دویّم ـ دورۀ حضرت هود (ع)
سیّم ـ دورۀ حضرت صالح (ع)
چهارم ـ دورۀ حضرت لوط (ع)
پنجم ـ دورۀ حضرت شعیب (ع)
ششم ـ دورۀ حضرت ابراهیم (ع)
هفتم ـ دورۀ حضرت موسی (ع)
دنیا محوری و توسعه اقتصادی
استکبار
دین زدائی
فسق و فساد و همجنس بازی
هواپرستی
ظلم، استثمار، زورگوئی و استعمار
راهی روشن
ویژگیها و اهداف تمدن معنیدار
یکم ـ استعلائی بودن
دویّم ـ پرورش دهندگی
سیّم ـ حیات محوری
چهارم ـ برهانمندی
پنجم ـ واقع گرائی
ششم ـ ارزش محوری
هفتم ـ عزت بخشی
هشتم ـ آزادی و آزادگی
نهم ـ تلاشگری
دهم ـ معناداری
یازدهم ـ آرامش بخش
دوازدهم ـ محبت بارگی
سیزدهم ـ نظم بندی
چهاردهم ـ سازندگی
پانزدهم ـ ابداعی بودن
شانزدهم ـ غنامندی و غنابخشی
اهداف تمدن معنیدار

Save

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب نمودهای وابستگی

نمودهای وابستگی

برای دانلود کتاب نمودهای وابستگی روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

Save

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب مارکسیسم در افغانستان

مارکسیسم در افغانستان

برای دانلود کتاب مارکسیسم در افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

هو العالم البصیر
روش و گرایش
مراحل گرایش به دانش
الف ـ حب حیات:
باء ـ حق جویی:
جیم ـ ارزش جویی:
دال ـ کمال جویی:
مراحل گرایش به علوم انسانی
الف ـ روشهای شناخت انسان:
باء ـ بررسی و انتخاب بهترین روش:
الف ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی ایستا است:
باء ـ معاییر و ضوابط علوم ثابت و قابل تکرار است:
جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:
دال ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی بیرونی است:
ها ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی محکوم جبر علی ـ معلولی است:
روش شناخت انسان
1 ـ انسان طبیعی:
2 ـ انسان علمی:
3 ـ انسان عقلی:
4 ـ انسان زیباپسند:

Save

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب هویت ستیزی

هویت ستیزی

برای دانلود کتاب هویت ستیزی روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب نمودها و مؤلفه‌های حیات و حاکمیت رحمانی (جلد دوم)

حیات و حاکمیت رحمانی جلد دوم

برای دانلود کتاب نمودها و مؤلفه‌های حیات و حاکمیت رحمانی (جلد دوم) روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب نمودها و مؤلفه‌های حیات و حاکمیت رحمانی (جلد اول)

حیات و حاکمیت رحمانی جلد اول

برای دانلود کتاب نمودها و مؤلفه‌های حیات و حاکمیت رحمانی (جلد اول) روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود