دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

163- تکیه به قیوم بکنیم

163- تکیه به قیوم بکنیم

    حداقل اگر خود ما دل ما به خود ما بسوزد، این یک…دوم، واقعیتِ امر این است که دیگران به ما احترام نمی‌گذارند، ما را محترم نمی‌دارند و نمی‌شمارند، حداقل خود ما به خود ما احترام بگذاریم، دیگر این که دیگر حق خودِ انسان است، حق طبیعی‌اش هست. اگر کسی دلش به خودش بسوزد و خودش به خودش احترام بگذارد…در کل جامعه شناسی دنیا و تمام طول تاریخ همین پنج شاخه است، یا ثروت است، یا قدرت است، یا ریاست است، یا شهرت است، یا لذت است، چیز دیگری نیست. این‌ها را بررسی بکنیم ببینیم که آیا از این طریق کسی تا به حال در طول تاریخ، به آرامش ربّانی، به آرامی حیاتی نه وهمی! به آرامشی که حیاتش را رشد بدهد… رسیده است؟ خُب نرسیده است، این واقعیتی است که نرسیده کسی. برمی‌گردد به اینجا، چکار بکنیم؟ تکیه به قیوم بکنیم، سرپرستی و رهبری و دلالت خودمان را و قوای وجودی خودمان را به دست آفریننده‌اش بدهیم.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع)

161- راه رسیدن به آرامش

این که عرض می‌کنم قانون است، بخواهی قانون است، نخواهی قانون است، بفهمی قانون است، نفهمی قانون است، بپذیری قانون است، نپذیری قانون است که جزء با تکیه به قیومِ مطلق، راهِ آزادی، راهِ رهائی، راهِ عزت، راهِ کرامت، راهِ شرافت و از همه مهم‌تر راهِ آرامش بسته است.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، قیوم – جلسه نهم)