دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

2- انسان کامل چه هدفی دارد؟

هدف

    هرکسی هدفی دارد، انسان کامل چه هدفی دارد؟ و برای رسیدن به این هدف، چه موضـِعی می‎گیرد، موضـع گیری هایش چگونه هست؟ کسـی که  می‎خواهد به قدرت سیاسی یا فرهنگی برسد، آیا مواضعی که می‎گیرد در رابطه‎ی با همان زمینه است یا نه؟ مثلاً در موضع اقتصاد کار می‎کند اما وقتی از آن بپرسی چکار می‎کنی؟ می‎گوید می‎خواهم به اوجِ تفکری فلسفی یا عرفانی یا هنری برسم! به این معنا که انسان کامل، آن کسی هست که وقتی هدفش را تعیین کرد…می‎کوشد دقیقاً موضِعی بگیرد که با آن هدف در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ قرار دارد و آن موضع گیری می‎تواند او را در راه رسیدنِ به هدف یاری نماید، تجهیز کند، قدرت ببخشد و همکاریِ لازم را ارائه نماید.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، مظهر ربوبیت – جلسه اول)

دسته‌ها
آرمان های امام علی (ع) عکس نوشته

1- انسان کامل چه هدف‌هائی را دنبال می‌کند؟

    انسان کامل چه هدف‎هائی را دنبال می‎کند؟ و انرژی های وجود خودش را در جهت رسیدن به چه هدف‎هائی صرف می‎کند؟ هرکسی…اهدافی دارد و برای رسیدن به آن اهداف از منابع قدرت و نیرو بهره می‎گیرد تا با بهره‎گیری از این منابع یا منبع بتواند هدفش را محقق بسازد و در زندگانی خودش شکوفا بگرداند… یکی می‎خواهد به اوج ثروتمندی برسد و لذا تلاش می‎کند با منابعی که می‎توانند این قدرت را به او افاده کنند و افاضه کنند در رابطه قرار بگیرد و با بهره‎گیری از آن زمینه‎ها خودش را به آن جاهایی که دوست می‎دارد و در نظر گرفته است برساند. دیگری می‎خواهد به اوج قدرت سیاسی برسد…طبیعی هست که تلاش می‎کند راه و کارهائی را مورد توجه قرار بدهد، مورد بهره‎وری قرار بدهد که می‎توانند آن‎ها او را به اوج قدرت و شهرت سیاسی برسانند.

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، مظهر ربوبیت – جلسه اول)